Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1. PROF PRAXIS: De vennootschap PROF PRAXIS NV, gevestigd te Scheibeekstraat(HN) 29, B-1540 Herne met ondernemingsnummer 0443.819.441
 2. Website: De Website van PRODIAXO, www.prodiaxo.com en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door PROF PRAXIS

Verwerking persoonsgegevens

PROF PRAXIS hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Door deze Website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

PROF PRAXIS zamelt persoonsgegevens in die u aan PROF PRAXIS verschaft via het contactformulier, en bewaart en bewerkt deze voor één van de volgende doeleinden:

 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Realisatie van statistieken;
 • Versturen van een nieuwsbrief en/of reclame;

Het gaat hierbij om volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • BTW-nummer;
 • Voornaam;
 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoon/Gsm nummer;
 • E-mail adres;
 • Alle informatie die u zelf beslist door te geven;

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). PROF PRAXIS treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

De gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden.

Toegang tot uw persoonsgegevens

1. Recht tot inzage van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot PROF PRAXIS, Scheibeekstraat(HN) 29, B-1540 Herne met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met PROF PRAXIS via het e-mailadres sales@prof-praxis.com en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal PROF PRAXIS u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

2. Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot PROF PRAXIS, Scheibeekstraat(HN) 29, B-1540 Herne met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met PROF PRAXIS via het e-mailadres sales@prof-praxis.com en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

3. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot PROF PRAXIS, Scheibeekstraat(HN) 29, B-1540 Herne met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met PROF PRAXIS via het e-mailadres sales@prof-praxis.com en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

Anonieme gegevens

Het is PROF PRAXIS toegestaan bij het gebruik van de Website niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de gebruiker te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan PROF PRAXIS niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden.

Cookies

Door deze Website worden geen cookies geplaatst.

Wijzigingen

PROF PRAXIS houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 21 april 2017.

Contact

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Scheibeekstraat(HN) 29, B-1540 Herne of via het e-mailadres sales@prof-praxis.com.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).